HINH ANH - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Cac Video2
 
 
 

CÁC VIDEO2

Bộ 12 video clip - gồm các nhóm: các video1 ; các video2 và các video3 - đề cập đến những điều chỉ dạy của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni - không chỉ là một cách khái quát nhất về đạo Phật - mà đây còn là những chỉ dạy đặc biệt thiết thực đối với đời sống con người ...

Xin lưu ý: Những video clip này được xuất bản với tiêu chuẩn khá cao - có thể gây khó khăn cho quý vị - bởi đường truyền và bởi thiết bị.

5. Video: Bố Thí

6. Video: Bát Chánh Đạo

7. Video: Phật Tử

8. Video: Tu Phật