TRIET LY VE THE GIOI QUAN - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Liên Hệ
 
 
 

TRIẾT LÝ VỀ THẾ GIỚI QUAN

Thế giới quan thu hẹp – kiến thức cũng bị thu hẹp – trí tuệ trở thành thấp. Nếu biết nương nhờ trí tuệ Phật thì thế giới quan mở rộng – kiến thức rộng mở – và trí tuệ trở nên cao vọi.

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF

TRIẾT LÝ VỀ THẾ GIỚI QUAN:

ĐIỀU CẢNH TỈNH NHỨC NHỐI

Thế giới quan trong triết lý Phật mở rộng đến vô cùng tận – qua các khái niệm cổ nhưng lại là rất mới đối với con người, như : vi trần số – thế giới hải.

Xem chi tiết:   File .DOC     File .PDF