TONG QUAN - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Liên Hệ
 
 
 

TỔNG QUAN

Website chuaNET giai đoạn đầu được xây dựng trên bảy mục gồm: Tổng quan ; Triết lý Phật ; Kinh Phật ; Đời sống tâm linh ; Bố thí và phước đức ; Mắt Phật và Thời Đại và Văn học Thiền.

 1. Tổng quan:
  1. Lời ngỏ
  2. Tổng quan: giới thiệu tổng quát
 2. Triết lý Phật
  1. Khái nét về triết lý Phật
  2. Nhân sinh quan
  3. Thế giới quan
  4. Triết lý riêng biệt
 3. Đời sống Tâm linh
  1. Tâm và Tâm linh ( đây là một công trình nghiên cứu trong nhiều năm, nay công bố để một phần làm sáng tỏ vấn đề về tánh Không ; về sự chuyển hóa của đức Thế Tôn đề cập trong nhiều kinh Phật
  2. Chăm sóc đời sống tâm linh
  3. Mê tín: nhằm giải thích những hiện tượng mê tín ; ngăn ngừa những hiện tượng mê tín dị đoan ngày càng phát triển đáng ngại
 4. Bố thí và Phước đức
  1. Pháp thí: giới thiệu về những việc nên làm pháp thí
  2. Tâm thí:  giới thiệu về những việc nên làm Tâm thí
  3. Tài thí:    giới thiệu về những việc nên làm Tài thí
 5. Mắt Phật và Thời đại
  1. Hỏi đáp: Tập hợp một số câu hỏi thành những vấn đề để trả lời
  2. Ước vọng Tuổi trẻ: Những vấn đề bức bách của tiổi trẻ
  3. Sống tốt – sống đẹp : Có thề phát triển như "Chuyện đời tự kể"
 6. Văn học thiền
  1. Câu chuyện thiền: Sưu tầm, giới thiệu – phân tích lý giải câu chuyện thiền ( giúp các bạn trẻ có thể tiếp cận được vấn đề )
  2. Thơ thiền ( có thể sẽ có mục bình thơ )
  3. Văn xuôi ( có thể sẽ có những phân tích, nhận định đánh giá )

 

Trong quá trình thực hiện, một số điểm có thể sẽ được cải tiến, thay đổi cho phù hợp.

                                           Người sáng lập
                                          Phan Tùng Châu